Privacybeleid

 

Deze Privacybeleid voor gebruikers geldt voor iedereen die een inlognaam aan maakt op www.barderits.com en/of onze website bezoekt.

 

Uw bezoek aan de website van bar de rits vindt geheel anoniem plaats. Bar de rits verzamelt geen namen of andere persoonlijke gegevens van bezoekers met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging die kunnen leiden tot identificatie van een persoon, tenzij u ervoor kiest deze gegevens (actief) aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door gebruik te maken van o.a. formulieren, forum op deze website.

 

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Beheer De website www.barderits.com staat onder beheer van www.barderits.com De contactgegevens zijn te vinden op www.barderits.com

 

Webbezoek
Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurede enkele maandnen bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten
Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

 

Advertentievertoningen en -kliks
Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door www.barderits.coml en door advertentienetwerken waaraan bar de rits deelneemt. Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door www.barderits.com worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon

 

Gegevens die door de gebruiker verstrekt worden
De website www.barderits.com kan de gegevens die door de gebruiker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het aanmelden, inzenden en beantwoorden in het forum
b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de website , zoals nieuwsbrieven , maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een sponsor, tip, handigheid etcetera, waarvan bar de rits denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de gebruiker, en/of kan bijdragen voor onze servers.

 


Deelname aan interactieve delen van onze websites
Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites (zoals een forum, lidmaatschap , waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt u zelf openbaar en dit is uw eigen verantwoordelijkheid. De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

 

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de gebruiker aan www.barderits.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
Er zijn echter een uitzonderingen op deze regel: 

  1. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  2. Misbruik of oneigenlijk gebruik

 

Misbruik of oneigenlijk gebruik
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

 

Aanpassing van gebruikergegevens
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Bar de rits kan de gebruiker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door bar de rits voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Verzoek richten aan www.barderit.scom
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan www.barderits.com dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van www.barderits.com


Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.


Aanpassingen privacy policy
De website www.barderits.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.